Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi

Obchodování s lidmi je považováno za jednu z nejzávažnějších forem trestné činnosti ohrožující lidská práva a základní hodnoty demokratické společnosti tím, že upírá lidským bytostem svobodu, důstojnost a útočí na jejich integritu. Obchodování s lidmi je moderní formou dříve celosvětově rozšířeného obchodu s otroky, kdy je s lidskými bytostmi nakládáno jako se zbožím.

 

Cílem Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále jen „program“) je poskytnout pravděpodobným obětem obchodování s lidmi podporu a zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnosti a zároveň motivovat oběti ke svědecké výpovědi a tak napomoci orgánům činným v trestním řízení při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání pachatelů.

Do programu mohou být zařazeny všechny pravděpodobné oběti obchodování s lidmi starší 18 let. Občan České republiky, u kterého existuje důvodné podezření, že se v České republice nebo v zahraničí stal obětí obchodování s lidmi. Občan třetí země nebo občan členského státu Evropské unie, u kterého existuje důvodné podezření, že se na území České republiky stal obětí obchodování s lidmi nebo sem byl za tímto účelem dopraven.

Do programu je pravděpodobná oběť obchodování s lidmi zařazena na základě žádosti Policie ČR (NCOZ, KŘ PČR) nebo partnerské nestátní neziskové organizace.

Vstup do programu je založen na dobrovolnosti. Oběť obchodování s lidmi podepisuje u Policie ČR či partnerské nestátní neziskové organizace tzv. vstupní prohlášení o zařazení do programu. Tyto dokumenty jsou postoupeny MV ČR, odboru prevence kriminality, který posoudí žádost a oběť zařadí do programu; v případě potřeby legalizuje její pobyt na území České republiky a dále koordinuje práci nestátní neziskové organizace a případně Policie ČR s obětí.

Oběť je zařazena do programu, pouze jsou-li splněny následující podmínky:

 • dobrovolnost a projevený zájem o vstoupení a setrvání v Programu (vyplnění vstupního prohlášení);
 • přerušení kontaktů se zločineckým prostředím;
 • dodržování bezpečnostních doporučení specializované nestátní neziskové organizace nebo Policie ČR.

Oběti obchodování s lidmi mají v rámci Programu možnost využít následujících služeb a výhod specializované nestátní neziskové organizace, a to minimálně po dobu dvou měsíců, tedy minimálně po dobu kdy se oběť rozhoduje, zda chce spolupracovat s Policií ČR:

 • okamžité vysvobození z kriminálního prostředí;
 • bezpečné azylové ubytování;
 • jídlo a ošacení;
 • zdravotní a psychologická péče;
 • právní poradenství;
 • tlumočení;
 • legalizace pobytu pro cizince pobývajícího na území České republiky nelegálně;
 • sociální integrace;
 • podpora při hledání práce, rekvalifikace;
 • pomoc při dobrovolném bezplatném návratu do země původu prostřednictvím Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM Praha);
 • možnost zařazení do programu ochrany svědka podle zákona č. 137/2001 Sb.;
 • zprostředkování následné sociální pomoci po návratu.

Po zařazení pravděpodobné oběti do programu začíná běžet lhůta 60 dnů, během kterých se pravděpodobná oběť musí rozhodnout, zda bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Zároveň je jí poskytována základní krizová intervence a psychosociální pomoc. V případě oběti-cizince s nelegálním pobytem je vstup do programu doprovázen, zejména v závislosti na posouzení konkrétních okolností případu, potřeb a přání oběti, buď přímo vystavením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území podle § 33, odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), vystavením výjezdního příkazu (až na dobu 60 dnů) podle § 50 zákona o pobytu cizinců nebo udělením dlouhodobého pobytu za účelem ochrany podle § 42e zákona o pobytu cizinců.

Nespolupracující oběti je po 60 dnech nabídnut dobrovolný návrat do země původu. Odmítne-li jej, následuje po vypršení platnosti výjezdního příkazu její správní vyhoštění.

Účast oběti v programu je ukončena kdykoliv na žádost oběti a u obětí-cizinců kdykoliv se rozhodnou pro návrat do země původu.

Kromě možnosti ukončení účasti v Programu existuje ještě tzv. vyřazení z Programu, které je povinné, nastane-li některá z následujících skutečností:

 • na základě pravomocného odsouzení pachatele;
 • po skončení trestního řízení nebo není-li účast oběti na trestním řízení nezbytná;
 • je prokázáno, že se nejedná o oběť obchodování lidmi;
 • oběť se dobrovolně navrátí do prostředí, kde byla vykořisťována či kontaktuje osoby ze zločineckého prostředí, spáchá úmyslný trestný čin, poruší pravidla azylového ubytování (např. svévolně jej opustí);
 • odmítne spolupráci s orgány činnými v trestním řízení či udává nepravdivé údaje.

 

Subjekty, na které se mohou všechny pravděpodobné oběti obchodování s lidmi obracet:

V případě přímého ohrožení života, zdraví majetku nebo veřejné bezpečnosti kontaktujte linku tísňového volání Policie České republiky – 158 nebo jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Domníváte-li se, že případ vykazuje prvek organizovanosti (organizovaná zločinná skupina – § 129 TZ – skupina nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti) nebo máte informace o větším rozsahu nebo vyšším počtu poškozených – pravděpodobných obětí obchodování s lidmi, lze kontaktovat přímo Národní centrálu proti organizovanému zločinu:

Tel.: 974 842 683

Datová schránka: eesyd9x

E-mail: [email protected]

(alternativní adresa: [email protected], předmět zprávy: pro NCOZ)

 

Nestátní neziskové organizace zabývající se pomocí obětem obchodování s lidmi:

La Strada Česká republika, o. p. s.

INFO a SOS linka: (+420) 222 71 71 71, 800 077 777 (bezplatné volání)

Po: 10.00 – 16.00 (český, anglický, ruský a rumunský jazyk)

Út: 10.00 – 16.00 (český, anglický, ruský a rumunský jazyk)

Stř: 12.00 – 20.00 (český, anglický a ruský jazyk), 12.00–16.00 (tagalog)

Čt: 10.00 – 16.00 (český, anglický, ruský a rumunský jazyk)

Pá: 10.00 – 14.00 (český, anglický, španělský a bulharský jazyk)

e-mail: [email protected]

facebookhttps://www.facebook.com/lastradacr/
Mimo provozní hodiny SOS linky La Strada je k dispozici záznamník, kde můžete zanechat vzkaz
a organizace se Vám ozve zpět.

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické – SCPS

Tel.: (+420) 739 244 889, (+420) 731 605 857

e-mail: [email protected]

Tel: 222 968 754

https://scps.diakonie.cz

 

Arcidiecézní Charita Praha, projekt Magdala

P.O.Box 35, 120 00 Praha 2

Tel.: 251 552 790

Krizová linka: 739 002 905

Pracovní doba: Po-Pá, 9.00 – 17.00 hod. nebo dle domluvy

www.praha.charita.cz/sluzby/magdala/

 

Organizace zajišťující pro oběti obchodování s lidmi dobrovolné návraty do země původu:

Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM Praha)

Zprostředkovává zejména dobrovolné návraty obětí obchodování s lidmi do země původu.

Tel.: (+420) 233 370 160

e-mail: [email protected]

www.iom.cz

 

 

Ke stažení: Příručka pro pomoc obětem obchodování s lidmi