Poselství k Mezinárodnímu dni boje proti násilí na seniorech

Dne 15. června si připomínáme Mezinárodní den boje proti násilí na seniorech. Oficiálně byl uznán Valným shromážděním Organizace spojených národů ve své rezoluci z prosince 2011 na žádost Mezinárodní sítě pro prevenci špatného zacházení se staršími lidmi (INPEA), která tuto připomínku poprvé založila v červnu 2006. Představuje jediný den v roce, kdy celý svět vyjádří svůj nesouhlas se zneužíváním a utrpením způsobeným některým z našich starších generací.

Zneužívání starších osob může být definováno jako “jediný nebo opakovaný čin nebo nedostatek vhodného jednání, ke kterému dochází v jakémkoli vztahu, kde se očekává důvěra, která způsobuje újmu nebo utrpení starší osobě”. Jedná se o globální sociální otázku, která se dotýká zdraví a lidských práv milionů starších osob na celém světě, a o otázku, která si zaslouží pozornost celého světa.

Násilí na seniorech může mít rozmanité podoby, od mírnějších projevů jako je okřikování, přikazování, ponižování či omezování, po podobu nadávek, zesměšňování, omezování osobní svobody či tělesným ublížením. Ministerstvo vnitra i Policie České republiky vnímá tuto problematiku jako velice závažnou. Odhalení a pomoc seniorským obětem násilí je totiž velmi komplikovaná, neboť tyto oběti často svůj problém tají, převládá v nich stud, pocity bezradnosti či izolace. Probíhá často skrytě, dlouhodobě a „nenápadně“ převážně v domácím prostředí či v ústavech. Senioři jsou v mnohých případech odkázáni na pomoc svých nejbližších, kterým bezmezně důvěřují a nechtějí jim ublížit. Pozornost je této problematice věnována i ve strategických dokumentech, např. v Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí nebo v nové Strategii prevence kriminality.

15. červen je tedy příležitostí lépe porozumět zneužívání, kterým starší lidé trpí, a to zvyšováním povědomí o kulturních, sociálních, ekonomických a demografických procesech, které je ovlivňují. Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání nebo jiné násilí či diskriminaci, věnujme proto pozornost svému okolí, ale zamysleme se i nad svým vlastním chováním.

informuje redakce OPK MV a Markéta Sailer