PŘERUŠTE NEVIDITELNÝ ŘETĚZEC, SKONČETE S OBCHODOVÁNÍM S LIDMI. V ČR JIŽ 20 LET POMÁHÁ ÚSPĚŠNÝ PROGRAM

Již od roku 2007 si dne 18. října připomínáme Evropský den boje proti obchodování s lidmi, který je spojen se zvyšováním povědomí o této trestné činnosti a její prevenci. U příležitosti tohoto dne spustil Úřad evropské koordinátorky pro boj proti obchodování s lidmi při Evropské komisi preventivní mediální kampaně s názvem „Skončete s obchodováním s lidmi“ a „Přerušte neviditelný řetězec“. Zahajovací část této kampaně se zaměřuje na důležitost včasné detekce a identifikace oběti obchodování s lidmi. Tímto tématem se odborníci v České republice již zabývali ve svých minulých preventivních kampaních a projektech, a proto bychom rádi připomněli vytvoření tzv. Karty indikátorů možného obchodování s lidmi, která je průběžně distribuována vytipovaným profesním cílovým skupinám, u nichž je pravděpodobné, že mohou přijít do kontaktu s obětmi obchodováni s lidmi (dále jen „OSL“). Mediální výstupy a další informace o nové kampani Úřadu evropské koordinátorky naleznete zde. Další části této kampaně budou následovat ještě v průběhu letošního roku.

V letošním roce si taktéž připomínáme již 20 let existence Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (dále je „Program“). Tento Program je zajišťován odborem prevence kriminality MV (dále jen „OPK MV“), společně s nevládní organizací La Strada ČR a Mezinárodní organizací pro migraci Praha (dále jen „IOM“), a je určen pro pravděpodobné oběti OSL starší 18 let. Cílem Pro­gramu je poskytnout těmto osobám podporu a zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnosti a zároveň moti­vovat tyto pravděpodobné oběti ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení při odhalování, stíhání, usvědčení a potrestání pachatelů trestných činů souvisejících s OSL. Stěžejní roli v Programu tak hraje i Policie ČR (Národní centrála proti organizovanému zločinu, krajská ředitelství PČR). Více informací o Programu naleznete zde. Od roku 2003 bylo zařazeno do Programu 317 pravděpodobných obětí OSL.

Skutečnost, že se Česká republika dlouhodobě snaží eliminovat všechny formy OSL, se odráží i v každoročním nejvyšším hodnocení Ministerstva zahraničních věcí USA.  Podle Zprávy o stavu obchodování s lidmi za rok 2022 (tzv. TIP Report, dále je „Zpráva“) Česká republika figurovala mezi nejlépe hodnocenými zeměmi ve skupině 1. Zpráva hodnotí jednotlivé státy podle jejich úsilí a učiněných opatření v boji proti OSL a obsahuje doporučení konkrétních cílů a záměrů na příští rok. Kladné hodnocení získala ČR především za důsledné uplatňování priorit stanovených v Národní strategii boje proti obchodování s lidmi v ČR na léta 2020–2023 a za zvýšené úsilí v prevenci pracovního vykořisťování. Ačkoli ČR splňuje minimální standardy, obsahuje zpráva též několik doporučení pro ještě účinnější boj s touto trestnou činností, kterými se bude na svém jednání zabývat Meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi (dále je „MKS“) koordinovaná Ministerstvem vnitra (např. důsledná identifikace pravděpodobných obětí pracovního vykořisťování mimo Program, pomoc obětem OSL v rámci civilního řízení). Prestižního hodnocení na seznamu států skupiny 1 se České republice dostalo i ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi za rok 2023.

Nejaktuálnější informace o situaci v oblasti boje proti OSL v České republice jsou již od roku 2009 každoročně prezentovány v informativním dokumentu nazvaném Zpráva o stavu obchodování s lidmi v ČR (dále jen „Zpráva“)Aktuálně zveřejněná Zpráva za rok 2022 je ovlivněna mimořádnou situací související s ruskou invazí na Ukrajinu, v jejímž důsledku se Česká republika stala cílovou destinací pro přibližně 480 000 válečných uprchlíků (především žen a dětí). Z tohoto důvodu došlo k mimořádné mobilizaci všech zainteresovaných subjektů (orgánů veřejné správy, nestátních neziskových organizací, dobrovolníků atd.), k realizaci potřebných preventivně osvětových kampaní a aktivit. Ve srovnání s rokem 2021 nebyly zaznamenány žádné podstatné změny ve struktuře trestné činnosti OSL ani ve formách jejího páchání. ČR stejně jako v minulých letech byla v oblasti trestné činnosti OSL nejen zemí cílovou a tranzitní, ale rovněž zemí původu. Na území ČR byly v roce 2022 jako nejčastější formy této trestné činnosti zaznamenány případy pracovního vykořisťování a nucení k prostituci. Zpráva za rok 2022 taktéž uvádí priority pro rok 2023, jimiž jsou prevence zneužívání ukrajinských uprchlíků pobývajících na území ČR k OSL, zlepšení schopností pracovníků v terénu identifikovat oběti OSL a realizace projetu Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi.

Další významnou příležitostí pro prezentaci probíhajících preventivních aktivit v rámci problematiky OSL bylo vyhlášení národního kola Evropské ceny prevence kriminality (dále jen „ECPA“) pro rok 2023. Evropská síť pro prevenci kriminality v letošním roce totiž zvolila téma Obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a jiných druhů vykořisťování. V rámci národního kola byly oceněny tři níže uvedené nominované projekty (rovnocenně, bez pořadí):

  • Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (realizátoři: OPK MV, La Strada ČR, IOM)
  • Prevence vykořisťování a obchodu s lidmi u zvláště zranitelné skupiny nezletilých přicházejících v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině (realizátor: La Strada ČR)
  • Prevence pracovního vykořisťování (realizátor: IOM)

Z uvedených projektů byl členy MKS nominován do evropské kola ECPA 2023, které se bude konat v prosinci ve španělské Valencii, Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi (informace o Programu viz výše).

Další oceněný projekt, a to Prevence vykořisťování a obchodu s lidmi u zvláště zranitelné skupiny nezletilých přicházejících v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, se La Strada rozhodla realizovat jako reakci na příchod vysokého počtu válečných uprchlíků po vypuknutí války na Ukrajině, mezi kterými bylo i mnoho dětí a mladistvých. Vzhledem k vysoké zranitelnosti této skupiny příchozích se dalo očekávat, že budou vystaveni vyššímu riziku OSL a vykořisťování. Z tohoto důvodu posílila La Strada svůj tým o ukrajinsky a rusky hovořící odborníky a rozšířila své aktivity jak v oblasti prevence, tak i identifikace a následné péče. Vzhledem k vysokému počtu nezletilých, kteří přicházeli pouze s formálním či s žádným doprovodem, se La Strada rozhodla rozšířit své služby i pro cílovou skupinu do 18 let věku. Mezi tyto aktivity patří prevence (informovanost nezletilých a mladistvých o rizicích OSL – workshopy, semináře, vzdělávací aktivity), pracovně-právní záležitosti, řešení konkrétních situací a případné poskytnutí služeb v rámci systému sociálně-právní péče o nezletilé. Zároveň probíhá i screening mladých lidí účastnících se workshopů a seminářů, dochází tedy i k identifikaci potenciálních obětí OSL v této skupině.

V současné době La Strada připravuje ve spolupráci s OPK MV (financování aktivit) videa a online semináře na Youtube a další kanály, aby bylo možné informace distribuovat i bez fyzické přítomnosti na seminářích. Budou se např. vyrábět dva cca 60minutové videospoty pro nejvíce skrytou část uprchlické populace pobývající na území ČR, která žije izolovaně a převážně v soukromých bytech bez přístupu k relevantním informacím. První videospot bude zaměřen na dospělé osoby z této cílové skupiny a druhý bude reflektovat specifika mladistvých a nezletilých.

Cílem třetího oceněného projektu národního kola ECPA 2023, Prevence pracovního vykořisťování (realizovaný IOM), je snížit riziko vykořisťování státních příslušníků třetích zemí na trhu práce v České republice za pomoci série preventivních opatření, které by vedly k odrazování případných pachatelů, překažení trestné činnosti, ochraně zranitelných cílů, snižování zisků z trestní činnosti apod. Projekt se totiž zaměřuje na dlouhodobý problém zastřeného agenturního zaměstnávání, v jehož rámci často dochází u zahraničních zaměstnanců k nedůstojným či neférovým podmínkám a k pracovnímu vykořisťování. Pro zlepšení situace je ovšem nutné nabídnout potřebnou pomoc zaměstnavatelům i zaměstnancům, vytvořit prostředí, v němž budou zastřené agentury postupně vytlačovány z trhu práce přirozeným způsobem.  Konkrétně je nutné motivovat zaměstnavatele ke společenské odpovědnosti, vysvětlit proč a jak zaměstnávat cizince etickým a legálním způsobem a poukázat na negativní dopady spolupráce se zatřenými agenturami na osudy lidí i budoucnost firmy. Je také potřeba podpořit efektivitu kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce a příslušníků PČR na svých pracovištích.

informuje redakce OPK MV a Petra Binková