Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

První velký krok ke schválení evropské verze české technické normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“

Evropský normalizační výbor (CEN) připravuje ve spolupráci s pracovní skupinou ÚNMZ evropskou verzi české technické normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Česká republika je v otázce metodiky prevence kriminality o krok napřed před ostatními členskými státy EU. Do velké míry je to díky praktickým zkušenostem z bezpečnostních auditů škol a školských zařízení v České republice, které se provádějí na základě metodiky Ministerstva vnitra a Asociace bezpečná škola, z. s. Prezident asociace Ing. Libor Sladký k tomu řekl: „Je pro nás opravdu velkou ctí, že můžeme ostatním zemím nabídnout zkušenosti, které jsme za těch několik let naší činnosti nasbírali. I když se bezpečnostní situace v Evropě stát od státu liší, základní principy pro zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení lze uplatnit prakticky ve všech zemích EU. Spolupráce s odborníky z ostatních členských států je zároveň přínosem i pro Českou republiku, protože do výsledné metodiky můžeme zahrnout zkušenosti ze zemí, kde je míra rizika vzniku mimořádných událostí, jako je například ozbrojený útočník ve škole, podstatně vyšší než v naší zemi. Odborníci z těchto zemích mohou mít užitečné postřehy z reálných událostí, ke kterým v těchto zemích došlo. Těšíme se, že spolupráce v rámci CEN nás posune správným směrem. Zároveň jsme hrdí na to, že se vedení pracovní skupiny ujímají naši odborníci a využívá se naše metodika.“

Výsledky hlasování o aktivaci projektu CEN/TS 14383-6 nás posunuly do další fáze standardizace. Potřebné většiny pro aktivaci na úrovni TC 325 bylo dosaženo – 6 zemí souhlasilo, 2 země nesouhlasily. Dále jsme obdrželi 6 komentářů z Norska a Dánska, které máme řešit diskusí v rámci WG 3.

Projekt CEN/TS 14383-6 je jako předběžný registrován u CEN. Dle pravidel CEN bylo 34 členských států požádáno o jejich stanovisko, zda souhlasí s aktivací tohoto projetu v evropském procesu standardizace. Návrh projektu byl přijat na základě pozitivního hlasování 75 % hlasů. K jeho praktickému zahájení zbývá nyní jen získat další dva aktivní členy, kteří přislíbí aktivní účast na projektu. Česká koordinátorka (WG3) projektu pak může začít s tvorbou technické specifikace na základě připomínek všech členských států. Tyto připomínky budou do textu přidány, pokud s nimi budou souhlasit aktivní účastníci projektu.
Nakonec vznikne evropský návrh technické normy, která musí být potvrzena závěrečným hlasováním všech členských států CEN.
„Z praxe víme, že přesto, že jsou bezpečnostní rizika v Evropě stejná, pokud jde o bezpečnost žáků ve školách, přístup jednotlivých zemí je k této problematice velmi rozdílný – je to hodně spojeno s místní kulturou, společenskými zvyklostmi a způsobem místního života. Nebýt praktických zkušeností z bezpečnostních auditů v ČR, se kterými se poslední roky na mezinárodním fóru chlubíme, bylo by velmi těžké přesvědčit i těch 6 zemí, které pro dokument hlasovaly“, říká convenorka WG-3 Veronika Fáberová „Potýkáme se i s problémem, že v naší technické komisi jsou některé země zastoupeny odborníky na zcela jinou problematiku, kteří nemají o situaci a potřebách v oblasti ochrany měkkých cílů ve svých zemích ani ponětí, proto jsou z našeho přístupu poněkud zaskočeni a nedokáží dát za svou zemi jasné stanovisko nebo připomínky. Ale tak už to v mezinárodní normalizaci chodí, je třeba nalézt konsensus všech zmocněnců normalizačních úřadů členských zemí. Tam, kde se v naší komisi setkáváme s bezpečnostními odborníky, není ve spolupráci problém“ poznamenává Veronika Fáberová. „Mnohde ale máme zástupce, byť často zvučných názvů různých evropských institucí, kteří jsou ovšem nevýkonnými úředníky nebo teoretiky, tam pochopitelně my praktici narážíme. Mou snahou do budoucna je zapojit do práce několik dalších odborníků z bezpečnostní oblasti, nyní jsme v menšině oproti zástupcům z oblasti všeobecné normotvorby nebo teorie stavebnictví.“

Spolupráce na přípravě norem prevence kriminality při výstavbě budov je i jednou z priorit odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, což potvrzuje i poděkování ředitele odboru prevence kriminality JUDr. Michala Barboříka:

„Za odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra bych chtěl poděkovat i zástupcům ÚNMZ a ČAS a jejich odborníkům, kteří společně s námi jak přípravě a aplikaci české normy ČSN 73 4400, tak i její celoevropské verzi věnovali hodně úsilí. Je to velký úspěch, byť zatím dílčí, a velký příspěvek České republiky v oblasti prevence kriminality v celoevropském měřítku. A pevně věřím, že to bude odrazový můstek k dalším (již připravovaným) přínosným aktivitám CEN/TC 325 pod vedením ČR k bezpečnosti a prevenci kriminality v Evropě.“

Výsledky se poté mohou velmi pozitivně promítnout do vedených úvah o konceptu Smart Cities a při plánování, navrhování a pozdější realizaci veškerých staveb z pohledu kriminologických potřeb.

Zpracoval: JUDr. Tomáš Koníček, předseda TNK č. 148 a pracovník odboru prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 217, e-mail: [email protected]

zpráva v totožném znění i na stránkách MV ZDE