Veřejná zakázka „Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality“

Na portálu NEN byla zveřejněna veřejná zakázka s názvem „Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality“, více viz Zadavaci_postup/N006-22-V00015473.

Veřejná zakázka se realizuje v rámci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro – SECurity PROcurement), VC – BV I/1 – VZ, (dále jen „Program“), jehož hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti. Hlavní cíl Programu je naplňován prostřednictvím výsledkově orientovaných dílčích cílů ve vazbě na klíčové Priority v bezpečnostní oblasti.

Při naplňování cílů Programu zadavatel přijal k řešení výzkumnou potřebu předloženou Ministerstvem vnitra, odborem prevence kriminality, který zastává roli odborného gestora výzkumné potřeby a budoucího řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací a bude konečným uživatelem výsledků.  Podrobně viz Zadávací podmínky.

Cílem veřejné zakázky je rozvoj systému prevence kriminality v České republice zejména v oblasti jeho efektivního a úspěšného fungování, jeho schopnosti tuto efektivitu a úspěšnost správně měřit, vyhodnocovat a na základě toho se do budoucna více zaměřovat na postupy, které se ukázaly jako úspěšné.

K dosažení výše uvedeného budou předmětem výzkumného projektu tyto činnosti:

  • Vytvořit metodiku pro nastavení cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality.
  • Nastavit cíle a povinná kritéria pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity programů prevence kriminality Ministerstva vnitra a projektů v nich podporovaných.
  • Vytvořit e-learningový kurz pro vzdělávání realizátorů projektů v problematice nastavování cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality.
  • Vytvořit informační systém pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality v dotačních programech MV, i těchto programů.
  • Vytvořit databázi příkladů dobré praxe projektů prevence kriminality a doporučit kritéria, na základě kterých projekty hodnotit a zařazovat jako příklady dobré praxe.

Dojde tak k vytvoření ucelené soustavy poznatků a nástrojů, která zaručí kvalitní vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality nejen v teoretické, ale i praktické rovině a další šíření úspěšných projektů. To povede ke zlepšení metodické, koncepční a rozhodovací činnosti státní správy, zvýšení kvality aktivit prevence kriminality i hospodárnějšímu vynakládání finančních prostředků, což bude mít ve výsledku pozitivní dopady na bezpečnost v ČR.

informuje redakce OPK