Časopis Veřejná správa – Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

Informace o aktualizaci Metodické příručky a její rozšíření o nová relevantní témata se dostala i na stránky únorového čísla časopisu Veřejná správa, konkrétně do rubriky “novinky z vnitra”. Scan rubriky naleznete ZDE

Celý text k této problematice uvádíme dále:

Ministerstvo vnitra aktualizovalo Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

 V roce 2016 se některá města a obce sousedící s průmyslovými zónami začala potýkat s vyšší kriminalitou a dalšími negativními jevy, včetně porušování právních předpisů, v důsledku zvýšené koncentrace pracovníků těchto zón. Jednalo se zejména o cizince – zahraniční pracovníky, kteří s příslušným regionem, kde v souvislosti se svým zaměstnáním pobývali, nebyli spojeni pevnějšími osobními či rodinnými vazbami.

Zástupci samospráv požádali Ministerstvo vnitra o pomoc při řešení této situace, mj. o zpracování metodické příručky, která popíše možnosti měst a obcí, jak nastalé problémy řešit, či ještě lépe včasně přijatými opatřeními jim předejít a cizince úspěšně integrovat.

V roce 2017 tak byla na Ministerstvu vnitra vytvořena ve spolupráci s dalšími relevantními ministerstvy a institucemi (mj. Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví ad.) „Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami“ (dále jen “Metodická příručka”).

V roce 2020 byla provedena, ve spolupráci s dotčenými samosprávami a ministerstvy, aktualizace této Metodické příručky a její rozšíření o nová relevantní témata. Metodická příručka poskytuje samosprávám, v jejichž blízkosti jsou průmyslové zóny, souhrnné, přehledné a aktuální informace (legislativní a metodické), jak předcházet vzniku bezpečnostních a dalších problémů, případně, jak tyto vzniklé problémy efektivně řešit, kde hledat pomoc při jejich řešení apod.

Metodická příručka se v šesti kapitolách věnuje problematice cizinců, kteří pracují v průmyslových zonách, z řady různých pohledů. V úvodu je zmiňována integrační složka.  Ve vztahu k zahraničním pracovníkům je pro samosprávy zásadní především spolupráce  s Centry na podporu integrace cizinců (dále jen Centra). Centra jsou provozována převážně Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, dále samosprávami nebo neziskovými organizacemi a od roku 2009 zajišťují realizaci integrační politiky ČR v celém příslušném kraji. Na základě Koncepce integrace cizinců, která je každoročně usnesením vlády ČR schvalována, jsou Centra důležitým koordinátorem hlavních aktérů a aktivit v oblasti integrace. Dlouhodobě se zabývají pracovní migrací s ohledem na specifika daného regionu, upozorňují na potencionálně problematická témata i s využitím praxe z ostatních Center v republice, poskytují poradenství obcím a jejím orgánům, institucím, cizincům i zaměstnavatelům. Mezi aktivity, poskytované cizincům, patří zejména odborné sociální poradenství, právní poradenství,  kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, překlady a tlumočení prostřednictvím tlumočníků a komunitních pracovníků atd.

Nejobsáhlejší část Metodické příručky je věnována ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti.  Zde obsahuje informace k možnému řešení nejčastějších druhů přestupků (proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku), k bezpečnosti silničního provozu, k působnosti obecní (městské policie) nebo  k předcházení protiprávního jednání prostřednictvím prevence kriminality a k souvisejícímu dotačnímu programu. Dotace z programu prevence kriminality na místní úrovni jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na zřizování, rozšiřování a modernizaci kamerových systémů nebo osvětlení rizikových míst.

Velká pozornost je věnována i poskytování ubytování pro pracovníky průmyslových zón, a to  při provozování ubytoven z pohledu živnostenského zákona, stavebních, hygienických, daňových či požárních předpisů, nakládání s odpady atd.

Metodická příručka se zabývá i zdravotní péčí, a to kapacitou a dostupností zdravotní péče pro cizince pracující v průmyslových zónách, jejich vstupními prohlídkami při nástupu do zaměstnání, prevencí zavlečení chorob do ČR či zdravotním pojištěním zahraničních pracovníků a úhradě za jejich zdravotní péči v ČR.

Další kapitoly zmiňují výstavbu průmyslových zón z pohledu územního plánování nebo integraci dětí – cizinců do českého školského systému. Územní plánování vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území tím, že stanoví účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovalo metodiku hodnocení potenciální zátěže a únosnosti území v okolí plánované průmyslové zóny („Metodika vyhodnocení územních nároků průmyslových zón“). Tato metodika je uveřejněna na stránkách MPO. K integraci cizinců prostřednictvím jejich vzdělávání je věcně příslušné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které v této oblasti úzce spolupracuje s krajskými úřady a dalšími zřizovateli škol. V Metodické příručce je popsán zákonný rámec integrace, možnosti financování integrace a další podpůrná opatření, směřující především k lepší znalosti českého jazyka žáků – cizinců, což je základní  předpoklad pro úspěšnou integraci.

Metodická příručka také obsahuje v příloze některá stanoviska k nejčastěji ze strany samospráv zmiňovaných okruhů problémů, které musí v praxi řešit, jako je např. pohyb osob bez přístřeší v prostorech veřejných budov, možnosti prevence v oblasti nelegálních ubytoven, rušení přechodného pobytu a správní vyhoštění občanů EU nebo zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v působnosti obcí soukromoprávními subjekty (soukromými bezpečnotními službami).

Metodická příručka je zveřejněna na webu Ministerstva vnitra ZDE

informuje OPK