Mapy kriminality jsou již dostupné všem obcím v ČR

Mapy kriminality vytvořené ve spolupráci Ministerstva vnitra (odboru prevence kriminality a odboru projektového řízení) a Policie ČR, které jsou provozované na webu https://kriminalita.policie.cz/ jsou od 1. září 2022 dostupné pro všechny obce v České republice. Mapy pro veřejnost fungují již od 1. prosince 2020, nyní však mohou pověření pracovníci všech obcí získat přístup i k polohově nezkresleným prostorovým datům výskytu deliktů kriminality evidovaných Policií ČR, a to prostřednictvím systému JIP/KAAS. Podrobnosti o získání přístupu jsou dostupné v nápovědě webových stránek v kapitole Jak získat přístup (https://kriminalita.policie.cz/napoveda/#/pristup_obec).

Přesná data jsou s obcemi sdílena za účelem zájmu podpory ochrany bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a prevence kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností. Obce nesmí poskytnuté údaje využívat v situacích, kdy vystupují převážně v soukromoprávních vztazích.

Mapy kriminality byly vytvořeny v rámci projektu Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0010253.

V rámci tohoto projektu byly také vytvořeny doplňující materiály (Případy využití volně dostupných dat o kriminalitě), které mají pomoci v případě potřeby další analýzy dat zobrazených deliktů. Materiály byly vytvořené jak pro veřejnost, kde bylo prostorové určení deliktu polohově zkresleno, tak i pro obce, které mají dostupnou přesnou lokalizaci deliktů.

Dále bylo v rámci projektu realizováno školení pro pracovníky obcí. Pro toto školení byl ve spolupráci s PP ČR připraven e-learning, který obsahuje základní informace o práci s mapou, možnosti další analýzy dat z mapy v SW QGIS, popis základních preventivních aktivit na úrovni obce, informace o dotačním programu pro oblast prevence kriminality na místní úrovni a základní informace o Strategii prevence kriminality v České republice. E-learning pro pracovníky obcí je dostupný na základě osobní žádosti, kterou je nutné adresovat na odbor prevence kriminality MV ([email protected]).

Tisková zpráva MV ke zpřístupnění map kriminality pro všechny obce je dostupná  ZDE.

informuje redakce OPK MV a Helena Linhartová