Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nové evropské normy prevence kriminality řady TC 325/14383

Publikováno dne: 23. 3. 2023

V úvodu následujícího textu si nejprve připomeneme genezi a věcné souvislosti nových evropských norem a poté již konkrétní představení nových dokumentů.

V říjnu loňského roku v Praze jednali experti na prevenci kriminality na konferenci k tématu „Jak zajistit bezpečnost ve městech pomocí nástrojů prevence kriminality, např. využitím úprav městského prostředí?“ To bylo hlavní téma mezinárodní odborné konference, která se v Praze uskutečnila v rámci předsednictví Česka v Radě EU.

Ve čtvrtek 6. října 2022 uspořádalo v Praze Ministerstvo vnitra odbornou konferenci „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba, nebo příležitost pro prevenci?“. Odborníci na ní mimo jiné představili koncepty prevence kriminality pracující s přizpůsobováním městského prostředí, jako jsou realizace a design staveb nebo územní plánování, a to např. prostřednictvím architektonického, sousedského, sociálního nebo kulturního a psychologického prostředí. Diskutovalo se o konkrétních řešeních a jejich přínosech pro bezpečnost a prevenci kriminality ve městech i o zapojení těchto konceptů do práce policie při zajišťování bezpečí na místní úrovni.

„Mezi cíle prevence kriminality patří vytváření bezpečnějšího prostředí a zlepšování kvality života. Jde o to dostat se ke kořenům zločinu tím, že budeme zkoumat místa, kde se zločin odehrává, a snažit se mu předcházet například tím, že budeme architekturu či rekonstrukci městského prostředí plánovat s využitím konceptů prevence kriminality a příkladů dobře fungujících v praxi,“ říkal Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Konferenci pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a sekretariátem Evropské komise pro standardizaci – Technické komise 325.

Součástí takové situační prevence kriminality je i využívání postupů a metod stanovených v evropských technických bezpečnostních normách. Tyto normy, vycházející z principů environmentálního designu, počítají s konkrétními opatřeními už při plánování a navrhování staveb, budov, veřejných prostranství, ale i prostředků a staveb hromadné dopravy. Je třeba plánovat a navrhovat tyto prostory a prostranství tak, abychom dbali na bezpečnostní pravidla a bezpečnost lidem garantoval už samotný návrh,“ připomněla Alena Šimková, předsedkyně Evropské komise pro standardizaci – Technické komise 325 „Prevence kriminality při plánování městské výstavby a navrhování budov“.

Cílem této konference i prioritou Ministerstva vnitra týkající se českých měst i aktivit na evropské úrovni je rozšiřovat tyto preventivní přístupy mezi odborníky. Kromě preventistů a bezpečnostních složek se jedná třeba i o architekty, projektanty, designéry, územní plánovače, majitele a správce budov a veřejných prostranství, kriminology, sociology či psychology.

V návaznosti na aktivity související s propagací závěrů CPTED konference si Vás dovoluji informovat o nejnovějším vývoji kolem norem EN 14383-2 a EN 14383-6.

Obě normy byly na konferenci široce prezentovány jejich zpracovateli z odborné pracovní skupiny, která působí v rámci technické normalizační komise CEN/TC 325. Odkaz na normu byl podle pravidel CEN zveřejněn dne 14. 12. 2022.  Náhled na normu 14383-2 je zde CEN - CEN/TC 325 (cencenelec.eu)

Práce na normě pro "veřejná prostranství" CEN/TS 14383-2 Crime prevention through building design, urban planning and City maintenance – Principles and procedures byly dovedeny do finální verze, která byla předložena k hlasování. Norma byla dne 13. 10. 2022 přijata a zveřejněna 14. 12. 2022.

Další důležitou evropskou normu připravila, zpracovala a úspěšně dovedla ke schválení WG 3 TC 325 – normu prevence kriminality technickou specifikaci – ČSN P CEN/TS 14386-6 „Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 6: Školy a vzdělávací instituce“. Zde odvedli odborníci z ČR velký kus práce v součinnosti s členy WG 3/TC 325.

Dle OZNÁMENÍ č. 110/22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o zahájení zpracování návrhů českých technických norem a na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejňuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, nechť se přihlásí do 4 týdnů od zveřejnění u zpracovatele návrhu, jehož adresa je v níže uvedeném seznamu, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Návrhy ČSN mohou zpracovatelé účastníkům (s výjimkou věcně příslušných ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a příslušných technických normalizačních komisí) poskytovat za úhradu režijních nákladů (rozmnožení, poštovné). Současně se upozorňuje, že úkoly tvorby českých technických norem může zpracovávat jen organizace nebo občan, s nimiž to Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví prostřednictvím České agentury pro standardizaci, s. p. o., dohodl a u nichž oznámil ve Věstníku ÚNMZ zahájení prací s uvedením zpracovatele. Návrhy českých technických norem, u nichž by obě tyto podmínky nebyly splněny, nemohou být schváleny. U úkolů označených **) se předpokládá převzetí evropské normy schválením k přímému používání jako ČSN podle 7.3.3 MPN 1:2011.

Naše předmětná norma je zapsána na straně číslo 39 Věstníku 11/22. Konkrétně zde stojí, že jde o úkol číslo 73/0068/22, přiděleno TNK: 148 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 6: Školy a vzdělávací instituce.

Přejímaný mezinárodní dokument: CEN/TS 14383-6:2022 **)

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 110 00.

I proto se již se připravuje jednání TNK č. 148, kde bude problematika „souběhu“ obou norem, tedy zmiňované 14383-6 a již delší dobu platnou ČSN 73 4400 diskutována. Předpokládaný termín jednání bude květen letošního roku.

Obě nové normy prevence kriminality budete moci najít na ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele (agentura-cas.cz), kde se obě normy dají za úplatu stáhnout.

informuje redakce OPK MV a Tomáš Koníček, předseda TNK č. 148 a nezávislý bezpečnostní expert

Naše další webové stránky

Doporučené stránky našich partnerů

menuarrow-left