„Ten, kdo vymyslel tento projekt by měl být vyznamenán!“ – úspěch projektu Domovník-preventista v Ostravě

Šest domovníků-preventistů se od roku 2018 podílí na zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku v ostravském městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Město Ostrava se proto rozhodlo podpořit rozšiřování úspěšného nástroje prevence kriminality i do dalších městských obvodů. Pomůže financování z evropských zdrojů.

Město Ostrava uspořádalo pro představitele městských obvodů odborný seminář za účasti zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj. Pracovní pozici domovník-preventista, její místo v systému zvyšování bezpečí občanů i možnosti jejího financování představili ti nejpovolanější – zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a samotní domovníci se svým mentorem.

Slavnostní zahájení, ocenění i inspirativní atmosféra

Seminář se nesl v přátelské a inspirativní atmosféře. Úvodním slovem jej zahájil náměstek primátora města Ostravy Zbyněk Pražák.

Slavnostním ceremoniálem došla naplnění i slova jednoho z mariánskohorských domovníků-preventistů: „Ten, kdo vymyslel tento projekt by měl být vyznamenán!“ Z rukou vedoucí oddělení sociálních služeb ostravského magistrátu, pod které prevence kriminality spadá, proto převzal ocenění zakladatel projektu JUDr. Tomáš Koníček. Má symbolickou podobu důlního koníka z heraldického znaku města Ostravy.

Představení pozice Domovník-preventista

Zakladatel a dlouholetý věcný gestor projektu Tomáš Koníček objasnil filozofii i vznik pracovní pozice domovník-preventista a důvody dlouholeté podpory jejího financování Ministerstvem vnitra.

Vytváření pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané

Projekt také pomáhá vytvářet pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané. V roce 2020 došlo definováním konkrétních kritérií pro profesní kvalifikaci pozice Domovník-preventista (ID 101053) k úpravám profesní kvalifikace Správce objektu v rámci Národní soustavy povolání (NSP)
a Národní soustavy kvalifikací (NSK). Úprava umožní osobám pocházejícím a žijícím v SVL nalézt své uplatnění na trhu práce, získat novou kvalifikaci, platnou po celé ČR a snadněji se začlenit do společnosti.

Standardní i nové možnosti financování činnosti domovníků-preventistů

S aktuálně platnými zásadami dotačního Programu prevence kriminality na místní úrovni  seznámil zájemce odborný konzultant Ministerstva vnitra Vladimír Dvořák. Upozornil také na nejčastější pochybení žadatelů a příjemců dotace.

Nové, širší možnosti financování činnosti domovníků-preventistů ze zdrojů Evropského sociálního fondu, Programu Zaměstnanost+ (OPZ+) v programovém období 2021–2027 představil zástupce Ministerstva pro místní rozvoj Petr Laštovica a koordinátorka sociálního začleňování Jana Abrlová z Magistrátu města Ostravy.

 Domovníci-preventisté v Ostravě

Poutavě svou práci představili i 2 domovnice-preventistky a jejich mentor. První domovníci-preventisté začali v Ostravě působit v roce 2018. Ostrava se inspirovala v nedaleké Orlové: odborného vzdělávání i supervizí domovníků-preventistů se ujali David Pěntka, jeden z průkopníků prevence kriminality na místní úrovni v ČR a manažer prevence kriminality města Orlové, a jeho blízcí spolupracovníci. Projekt pilotně realizoval magistrát. Od roku 2019 jej převzal městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, ve kterém domovníci působí.

Dopad projektu nejlépe ukazuje graf, na kterém je zobrazen vývoj hodnoty evidovaných škod na majetku a vybavení domů s domovníky-preventisty:

Pozitivní význam a efektivita působení domovníků-preventistů v městském obvodu Mariánské Hory
a Hulváky je z grafu zřejmá. O úspěšnosti projektu svědčí i to, že většina z 6 domovníků-preventistů svou pozici vykonává od začátku projektu.

informuje redakce OPK, Helena Kuzníková a Vladimír Dvořák