Co důležitého nám přinesla Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) v roce 2022?

Během celého roku 2022 byla Česká republika členem Výkonného výboru EUCPN a později od července také předsedající zemí.

V prvním pololetí proběhlo v Paříži 28. 3. 2022 zasedání Výkonného výboru a 20. a 21. 6. 2022 zasedání Rady EUCPN, kde České republika specifikovala své priority a plánovaná jednání pro CZ PRES. Síť se především zabývala možnostmi financování, strukturou, dosahem na lokální a regionální úrovně a překlady výstupů EUCPN. Prioritou a tématem odborného semináře FR PRES byla prevence pouličních gangů, k čemuž byl vypracován i odborný toolbox.

CZ PRES EUCPN bylo zahájeno 1. 7. 2022. Tématy CZ PRES byla práce se zvlášť zranitelnou obětí kriminality a dobrovolnictví v prevenci kriminality. Mezi dalšími prioritami bylo využití technických norem a přístupu CPTED k zajištění vyšší bezpečnosti ve městech a možné změny ve struktuře a financování EUCPN umožňující členským státům lépe plnit své povinnosti.

V rámci plnění uspořádalo OPK MV ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a CEN/TC 325 „Prevence kriminality při plánování městské výstavy a navrhování budov“ 6. 10. 2022 mezinárodní konferenci „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba nebo příležitost pro prevenci?“.

Dále CZ PRES 7. 11. 2022 organizovalo v Praze jednání Výkonného výboru EUCPN, kde byly mimo projednávání fungování sítě také představeny výstupy CZ PRES k prioritě financování národních zástupců sítě a překladů. Byly probrány různé možnosti modelů financování a na základě diskuse jako jediná možná varianta externího financování vyvstalo financování z národních obálek Fondu pro vnitřní bezpečnost EU (ISF). 8. 11. 2022 poté proběhlo jednání poroty ECPA – Evropské ceny prevence kriminality, k hodnocení zaslaných národních projektů do této soutěže, která byla vyhlášena na téma priority CZ PRES „Práce se zvlášť zranitelnou obětí kriminality“.

CZ PRES bylo zakončeno schůzí Rady EUCPN 7. 12. 2022 a následující Konferencí nejlepší praxe spojené s předáváním Evropské ceny prevence kriminality ve dnech 8. a 9. 12. 2022. Agenda zasedání Rady následovala model Pracovního programu na rok 2022 (témata byla mj. komunikační strategie EUCPN, příprava školení na evaluace v prevenci kriminality, financování národních zástupců v EUCPN, zapojení EUCPN do implementace aktuálně schvalovaného návrhu nařízení k sexuálnímu zneužívání dětí či diskuse k uplatňování PPP přístupu v prevenci kriminality v jednotlivých členských zemích). Z odborných výstupů byl představen toolbox k práci se zvlášť zranitelnými obětmi (dostupný rovněž v češtině) a dokument k dobrovolnictví v prevenci kriminality (jeho publikace je plánována na leden/únor 2023), které vznikly ve spolupráci CZ PRES a sekretariátu EUCPN. ČR byla zvolena jako člen Výkonného výboru EUCPN do poloviny roku 2024.

Na Konferenci nejlepší praxe byly prezentovány projekty členských států soutěžící o cenu ECPA za rok 2022 a 9. 12. odpoledne proběhlo předávání cen v Muzeu Policie ČR v Praze na Karlově. Vítězným projektem se stal švédský projekt „Risk Reduction Intervention“. Na druhém místě se umístil nizozemský příspěvek „HackShield Future Cyber Heroes“ a na třetím dánský projekt „Systematic Forensic Medical Screening of Children in Cases of Suspected Physical Violence“. Za Českou republiku byl úspěšně prezentován projekt Bright Sky CZ na pomoc obětem domácího násilí. Více k toolboxu, konferenci ECPA a jednotlivým projektům bude brzy představeno v samostatném článku.

EUCPN zpracovala a vydala v roce 2022 celou řadu užitečných materiálů, doporučení a příkladů dobré praxe pro odborníky v oblasti prevence kriminality na úrovni jak tvůrců politik, tak i pro praktiky realizující projekty na lokální úrovni, a to nejen ve výše uvedených tématech FR a CZ PRES, ale i obecných principů pro úspěšnou prevenci kriminality, prevence proti vloupání do obydlí (v rámci již tradičního Evropského dne proti vloupání), umělé inteligence a predikcí v prevenci kriminality, obchodování s lidmi, trestné činnosti na životním prostředí ad. Pokračovala také série tzv. bořičů mýtů, kde se vyvrací zažité představy ovlivňující (často negativně) prevenci kriminality. Více na webu www.eucpn.org.

EUCPN výstupy za rok 2022:

informuje redakce OPK MV a Michal Barbořík